Structura de management

STRUCTURA DE MANAGEMENT A PROGRAMULUI

 

Comitetul de Monitorizare

Comitetul de Monitorizare este principalul organism de decizie al programului. Este format din reprezentanţi ai statelor partenere în Programul SEE. Reprezentanţii Comisiei Europene participă în calitate de observatori.

Principalele responsabilităţi ale Comitetului de Monitorizare sunt acelea de a asigura calitatea, eficienţa şi responsabilitatea operaţiunilor finanţate din program  şi de a a selecta proiecte ce vor primi finanţare.

 

Autoritatea de Management desemnată este:

Agentia Natională de Dezvoltare,
Autoritatea de management pentru programele de cooperare international
ă (Ungaria)
H-1077 Budapest
Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu

Autoritatea de Management (AM) este responsabilă cu managementul şi implementarea programului în conformitate cu prevederile regulamentelor europene. Autoritatea de Management este sprijinită în mod direct de către Secretariatul Tehnic Comun al programului în desfăşurarea activităţiilor sale de management pentru intregul program.

 

Autoritatea de Certificare desemnată este:

Ministerul Economiei Nationale - Departamentul NAO (Ungaria)
H-1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Tel: +36 1 374 2701
Fax: +36 1 302 2394
Principalele atributii ale Autoritatii de Certificare sunt de a intocmi şi transmite la Comisia Europeană declaraţiile certificate de cheltuieli şi cererile de plată si de a primi fondurile solicitate la nivelul programului de la Comisia Europeana.

 

Autoritatea de Audit desemnată este:

Directia Generală pentru Auditul Fondurilor Europene (Ungaria)
H-1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 14.
Tel: +36 1 457 5831
Fax: +36 1 224 6968

Rolul principal al Autorităţii de Audit (AA) este să se asigure că se efectuează audituri în vederea verificării funcţionării eficiente a sistemului de management şi control al programului.

 

Secretariatul Tehnic Comun sprijină Autoritatea de Management  în coordonarea şi implementarea programului. Echipa din cadrul STC îndeplineşte sarcini precum:

 • sarcini la nivel de program
  asigură secretariatul pentru Comitetul de Monitorizare
 • administrarea serviciilor externalizate si a altor activitati finantate din bugetul de Asistenţă Tehnică
  generarea si evaluarea proiectelor
 • implementarea proiectelor

 

Punctele de Contact SEE

Principalele atributii ale Punctelor de Contact SEE (PC SEE) sunt: sa reprezinte programul in statele partenere si sa indeplineasca rolul de puncte nationale de coordonare pentru implementarea programului. PC SEE vor completa activitatile STC si vor initia si desfasura alte activitati transnationale specifice.

Principalele sarcini ale PC SEE sunt:

 • sa sprijine generarea de proiecte, procesul de elaborare si implementare a acestora;
 • sa contribuie la actiunile de informare si comunicare din statul respectiv;
 • sa sprijine Comitetele Nationale in indeplinirea sarcinilor lor transnationale;
 • sa indeplineasca rolul de punct de contact pentru aplicantii si partenerii in proiecte din statul respectiv;

 

Comitetele Nationale

Fiecare stat partener va infiinta un Comitet National – sau va implementa procedurile nationale corespunzatoare, in concordanta cu structurile sale organizatorice – in vederea implicarii autoritatilor regionale si locale cat si a autoritatilor sectoriale si a institutiilor, oganizatiilor non-guvernamentale si a altor parteneri socio-economici si/sau institutionali, considerati relevanti la nivelul statului partener.