Sprijin acordat Beneficiarilor de la Bugetul de Stat

 


Legea nr. 105 din 21 iunie 2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru 

Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana"


Pentru perioada de programare 2007 - 2013 România este beneficiara de fonduri externe nerambursabile în cadrul Obiectivului Convergenţa (Obiectivul 1) şi a Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana (Obiectivul 3).

In ceea ce priveste Obiectivul Convergenta, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile, a prefinanţarii şi a cofinanţarii de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, precum şi utilizarea acestor fonduri, sunt reglementate prin Ordonanţa nr. 29/2007 aprobata prin Legea nr. 249 din iulie 2007.


Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana este finantat atat din FEDR cat si prin alte doua instrumente de cooperare teritoriala la granitele externe ale Uniunii Europene: Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) - pentru statele aflate in curs de preaderare si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) - pentru cooperare cu state nemembre ale Uniunii.


Legea nr.105/2011 reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • platile in euro din fondurile europene catre beneficiarii din toate statele participante la programe;
  • acordarea de plati in avans tuturor beneficiarilor pe baza prefinantarii primite de la Uniunea Europeana;
  • cofinantarea de la bugetul de stat a proiectelor derulate de catre beneficiarii din Romania (aceasta cofinantare va fi de maximum 8% pentru programele finantate prin ENPI, respectiv 13% pentru cele finantate prin FEDR si IPA, din valoarea proiectelor);
  • virarea cofinanţarii aferente axei de asistenţa tehnica, calculate proporţional cu alocarea pentru România din fondurile externe nerambursabile, catre Autoritatea de Management din statul partener;
  • responsabilitatea Autoritaţilor de Management/Autoritaţii Comune de Management /Autoritaţii Naţionale de a asigura recuperarea oricaror sume platite necuvenit în cadrul programelor derulate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana.


Conform alin (1) din cadrul Art. 14 din Legea 105 / 2011 "Pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, sumele reprezentand cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat se acorda pentru proiectele la care liderul de proiect sau partenerii este/ sunt institutile publica sau organizatie neguvernamentala/ insitutii publice sau organizatii neguvernamentale din Romania si reprezinta maxim 13% din cheltuielile eligibile ale acestora  stabilite in operatiunea selectata. 

(2) prin expceptie de la prevederile alin. (1) Pentru programul de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania  si SEE sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentand cofinantarea, se acorda pentru proiectele, altele decat cele aferente axelor prioritare de asistenta tehnica, la care liderii de proiect/ partenerii sunt organizatii neguvernamentale - persoane juridice de drept privat din Romania, in procent de maxim 15% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite in operatiunea selectata.  "

 

 

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"


Documente atasate

Legea105_2011.pdf    Info_privind_conturile_necesare_transferului_cofinantarii.PDF    Norme_metodologice_L105_20111.pdf