Cooperarea Teritoriala Europeana

Cadrul general

În perioada 2007-2013, România este eligibilă pentru Obiectivele Convergenţă şi Cooperare Teritorială Europeană (CTE) al Politicii de Coeziune.

Specificul Programelor de cooperare teritorială europeană presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării transfrontaliere), cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic (în cadrul cooperării transnaţionale), precum şi cu regiuni din orice stat membru al UE (în cadrul cooperării inter-regionale), prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante.

Programele de Cooperare Teritorială Europeană reprezintă un forum pentru identificarea de soluţii comune şi dezvoltarea de strategii pentru problemele ce transcend graniţele naţionale. În contextul participării României şi în cadrul obiectivului Convergenţă al politicii de coeziune, programele de cooperare teritorială pot juca un rol important în susţinerea programelor sectoriale şi a programului operaţional regional în sensul sprijinirii unor acţiuni inovatoare, care ulterior ar putea fi finanţate în cadrul acestor programe. Nu în ultimul rând, participarea beneficiarilor români în cât mai multe proiecte de cooperare teritorială va stimula dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile de la nivel regional şi local din statele partenere.

Programele de cooperare transfrontalieră finanţează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia Informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people". Sunt finanţate proiecte de investiţii şi proiecte soft între cel puţin doi beneficiari de pe o parte şi alta a graniţei, cu menţiunea ca pentru programele la graniţele externe trebuie să existe cel puţin un beneficiar dintr-un stat membru şi dintr-un stat ne-membru.

Cooperarea transnaţională are ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată intr-un anumit spaţiu geografic (Sud Estul Europei), in domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbana. Sunt finanţate proiecte pilot şi proiecte soft între minim trei parteneri din minim două state eligibile în program, din care minim un stat membru.

Cooperarea interregională reprezintă cooperarea între autorităţile publice (autorităţi regionale sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile Uniunii Europene (în cadrul programului INTERREG IVC), precum şi prin constituirea de reţele între oraşele UE (în cadrul Programului URBACT II). Deşi proiectele de cooperare interregională sunt de natură soft (studii, schimb de experienţă), valoarea adăugată a cooperării interregionale constă în valorificarea cunoştinţelor astfel dobândite în pregătirea unor proiecte de investiţii în cadrului obiectivului Convergenţă.


Specificul programelor de cooperare teritorială

Principiile de implementare ale acestor programe sunt cooperarea între statele participante în programe (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune) şi selecţia proiectelor în cadrul Comitetelor de Monitorizare/Selecţie, din care fac parte reprezentanţi din toate statele participante la program.

Ca regulă generală, rata de co-finanţare pentru programele finanţate din FEDR şi IPA este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naţionale, iar pentru programele finanţate din ENPI este 90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naţionale.

Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorităţi publice locale şi regionale, ONG-uri, universităţi şi institute de cercetare din zona de graniţă (pentru programele de cooperare trans-frontalieră) şi de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare transnaţională şi interregională).

Pentru sprijinirea beneficiarilor români în participarea la proiectele de cooperare teritorială europeană, MDRT acordă atât sprijin financiar, prin suportarea, de la bugetul de stat, a unui procent din co-finanţarea naţională, cât şi sprijin tehnic în dezvoltarea de proiecte şi identificarea de parteneri din statele participante in diferitele programe, atât de către Secretariatul Tehnic Comun (localizat in România, pentru programele in care România este Autoritate de Management), cât şi de către MDRT (in calitate de Autoritate Naţionala sau Punct Naţional de Contact).


Programele de cooperare teritorială în România

MDRT gestionează toate cele 11 programe de cooperare teritorială la care participă România în perioada 2007-2013, având astfel acces la un buget total de 1,586 miliarde euro. Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorială europeană există un buget unic, constituit din contribuţiile tuturor statelor participante în cadrul acestor programe. România beneficiază efectiv într-o proporţie mai mare sau mai mica de aceste fonduri, în funcţie de capacitatea pro-activa a potenţialilor săi beneficiari şi de participarea într-un număr cat mai mare la proiecte de cooperare teritorială europeană


În ceea ce priveşte cooperarea la graniţele interne, România participă la programele de cooperare finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (pentru care MDRT este Autoritate de Management)

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (pentru care MDRT este Autoritate Naţională, Autoritatea de Management fiind în Ungaria)

Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE) (pentru care MDRT este Autoritate Naţională şi Punct Transnaţional de Contact, Autoritatea de Management fiind în Ungaria)

Programul Operaţional INTERREG IVC (pentru care MDRT este Autoritate Naţională şi Punct Naţional de Contact, Autoritatea de Management fiind în Franţa)

Programul Operaţional URBACT II (pentru care MDRT este Autoritate Naţională, Autoritatea de Management fiind în Franţa)

Programul Operaţional INTERACT 2007-2013 (pentru care MDRT este Autoritate Naţională şi Persoana de Contact, Autoritatea de Management fiind în Slovacia)


În ceea ce priveşte cooperarea la graniţele externe, România participă la Programele de cooperare finanţate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) şi Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA).

*
Programe operaţionale (PO) finanţate din ENPI

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova (MDRT este Autoritate Comună de Management)

Programul Operaţional de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013 (MDRT este Autoritate Comună de Management)

Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 (MDRT este Autoritate Naţională, în timp ce Autoritatea Comună de Management se află în Ungaria)

*
Programe de cooperare (PC) finanţate din IPA

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (MDRT este Autoritate de Management