Despre program

ÎMPREUNA PENTRU UN VIITOR COMUN

UN PROGRAM PENTRU O ZONA EUROPEANĂ ÎN TRANZIŢIE CĂTRE INTEGRARE

Programul Sud Estul Europei vizeaza dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale de importanţă strategică, având scopul de a sprijini  integrarea teritorială, economică şi socială şi de a contribui la creşterea gradului de coeziune, stabilitate şi competitivitate al regiunilor. În acest scop, programul urmăreşte realizarea de proiecte de calitate, orientate către obţinerea de rezultate, având caracter strategic şi fiind relevante pentru aria programului. 

Programul Sud Estul Europei contribuie la promovarea coeziunii dintre Statele membre, candidate, potenţial candidate şi vecine. Cooperarea regională este esenţială în Sud Estul Eurooei, indiferent de gradul de integrare al fiecărei ţări. Stabilitatea, prosperitatea şi securitatea regiunii sreprezintă un interes deosebit pentru UE.

 

ABORDARE TRANSNAŢIONALĂ A DEZVOLTĂRII ŞI INTEGRĂRII TERITORIALE

Programele de cooperare transnaţională încurajează dezvoltarea sustenabilă echilibrată a teritoriului European.

Instituirea şi dezvoltarea cooperării transnaţionale sunt parte din Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Dezvoltare Regională UE.

In contextul Politicii de coeziune, “Cooperarea Teritorială Europeană” a devenit obiectiv de sine statator, de egală importanţă cu obiectivele “Convergenţă” şi “Competitivitatea regional şi ocuparea fortei de muncă”. Acesta înlocuieşte Iniţiativa Comunitară INTERREG III.

Scopul general al cooperării transnaţionale este de a incuraja dezvoltarea teritorială echilibrată si integrarea teritorială la nivelul ariei de cooperare. Acest obiectiv poate fi îndeplinit prin întensificarea cooperării dintre statele membre în domenii de importanţă strategică. Cooperarea transnaţională se concentrează pe următoarele priorităţi, acestea fiind în conformitate cu agendele Lisabona şi Gothenburg: inovare, protecţia mediului, accesibilitate şi dezvoltare urbană echilibrată.

În perioada de programare 2007-2013 sunt active 13 programe de cooperare transnaţională. Ceea ce diferenţiază programul Sud Estul Europei de celelalte nu este numai numărul de ţări participante, 16, ceea ce il face programul cu cea mai mare arie transnaţională, ci si diversitatea acestora. 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectiv general

Obiectivul general al programului este de a intensifica progesul de integrare teritorială, economică şi socială în Sud Estul Europei şi de a contribui la creştera gradului de coeziune, stabilitate şi competitivitate a ariei eligibile prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni coumne în domenii de importanţă strategică.

În plus, Programul de Cooperare Transnaţională SEE va sprijinii pariticiparea statelor nemembre din aria geografică elibilă prin finanţare din Instrumentul de Pre-aderare şi Politica europeană de vecinatate.

 

Obiective specifice

Obiectivul general al programului este sprijinit de următoarele obiective specifice:

1. Programul va sprijini inovarea, antreprenoriatul, economia cunoaşterii şi societatea informaţională prin acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile.

2. Programul ca contribui la creşterea atractivităţii regiunilor şi oraşelor luând în calcul dezvoltarea durabilă, accesibilitatea şi calitatea mediului înconjurător prin abordarea integrată şi acţiuni concrete de cooperare şi rezultate cuantificabile.

3. Programul va contribui la creşterea integrării prin spijinirea cooperării teritoriale echilibrate la toate nivelurile.

Obiectivele generale şi specifice ale programului sunt urmărite în cadrul axelor prioritate care contribuie la îndeplinirea acestora:

Axa prioritară 1 : Facilitarea inovării şi a antreprenoriatului

Axa prioritară 2: Protecţia şi creşterea calităţii mediului înconjurător

Axa prioritară 3: Creşterea gradului de accesibilitate

Axa prioritară 4: Dezvoltarea singergiilor transnaţionale pentru zonele cu potenţial de dezvoltare

Citiţi mai departe despre axele prioritare ale programului, aici